Upcoming Events

Religious Events

17 Nov 2019 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
18 Nov 2019 05:30PM - 09:00PM
Karthika Somavaram
23 Nov 2019 03:00PM -
Sri Srinivasa Kalyanam
23 Nov 2019 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
24 Nov 2019 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
25 Nov 2019 05:30PM - 09:00PM
Karthika Somavaram
30 Nov 2019 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
01 Dec 2019 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
07 Dec 2019 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
07 Dec 2019 07:00PM - 09:00PM
Ekantha Seva Concert By Maya Santhanam
08 Dec 2019 10:30AM -
Sri Rama Maha Abhishekam
08 Dec 2019 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
10 Dec 2019 06:00PM - 09:00PM
Karthika Deepam
14 Dec 2019 03:00PM -
Sri Sita Rama Kalyanam
14 Dec 2019 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
15 Dec 2019 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
16 Dec 2019 08:30AM - 09:00PM
Dhanur Maasam
21 Dec 2019 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
22 Dec 2019 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
28 Dec 2019 10:00AM - 02:00PM
Ayyappa Swami Mandala Pooja Celebrations
28 Dec 2019 03:00PM -
Sri Srinivasa Kalyanam
28 Dec 2019 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
29 Dec 2019 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
31 Dec 2019 09:00PM - 11:55PM
New Year Eve- All Night Durga Jagran
01 Jan 2020 07:00AM - 09:00PM
New Year Temple Schedule
01 Jan 2020 08:00AM - 09:00PM
New Year Celebrations - GSD Temple
01 Jan 2020 08:00AM - 09:00PM
New Year Celebrations - Rama Temple
01 Jan 2020 08:00AM - 09:00PM
New Year Wishes
01 Jan 2020 08:30AM - 09:00PM
Phoolangi Seva
04 Jan 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
04 Jan 2020 07:00PM - 09:00PM
Ekantha Seva Concert By Chicago Hindustani Rasik Mandal
05 Jan 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
06 Jan 2020 08:30AM - 09:00PM
Vaikunta Ekadashi
09 Jan 2020 08:30AM - 09:00PM
Arudra Darshanam
11 Jan 2020 03:00PM -
Sri Sita Rama Kalyanam
11 Jan 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
12 Jan 2020 08:30AM - 09:00PM
Andal Kalyanam
12 Jan 2020 10:30AM -
Sri Rama Maha Abhishekam
12 Jan 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
13 Jan 2020 08:30AM - 09:00PM
Bhogi Festival
13 Jan 2020 08:30AM - 09:00PM
Lohri Festival
13 Jan 2020 08:30AM - 09:00PM
Dhanur Maasa Ends
14 Jan 2020 08:30AM - 09:00PM
Makara Sankranti
14 Jan 2020 08:30AM - 09:00PM
Thai Pongal
14 Jan 2020 08:30AM - 09:00PM
Makara Sankramana
15 Jan 2020 08:30AM - 09:00PM
Maattu Pongal
18 Jan 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
19 Jan 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
25 Jan 2020 08:30AM - 09:00PM
Magha Maasa Begins
25 Jan 2020 03:00PM -
Sri Srinivasa Kalyanam
25 Jan 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
26 Jan 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
29 Jan 2020 08:30AM - 09:00PM
Vasanth Panchami
31 Jan 2020 08:30AM - 09:00PM
Ratha Saptami
01 Feb 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
01 Feb 2020 07:00PM - 09:00PM
Ekantha Seva Concert
02 Feb 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
08 Feb 2020 03:00PM -
Sri Sita Rama Kalyanam
08 Feb 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
09 Feb 2020 10:30AM -
Sri Rama Maha Abhishekam
09 Feb 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
15 Feb 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
16 Feb 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
22 Feb 2020 03:00PM -
Sri Srinivasa Kalyanam
22 Feb 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana
23 Feb 2020 06:00PM - 08:00PM
Sri Sahasra Tulasi Dala Archana

Puja Schedule

17 Nov 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
17 Nov 2019 09:30AM -
Sri Rudram
17 Nov 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
17 Nov 2019 03:00PM - 05:00PM
Bhagwat Katha
18 Nov 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
18 Nov 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
19 Nov 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
19 Nov 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
19 Nov 2019 07:00PM -
Sri Hanuman Puja
20 Nov 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
20 Nov 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
21 Nov 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
21 Nov 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
22 Nov 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
22 Nov 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
22 Nov 2019 10:30AM -
Sri Maha Lakshmi Abhishekam
22 Nov 2019 10:30AM -
Parvathi Devi Abhishekam
23 Nov 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
23 Nov 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
23 Nov 2019 10:30AM -
Navagraha Abhishekam
23 Nov 2019 10:30AM -
Sri Venkateswara Abhishekam
23 Nov 2019 05:00PM -
Sri Hanuman Puja
24 Nov 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
24 Nov 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
24 Nov 2019 03:00PM - 05:00PM
Bhagwat Katha
24 Nov 2019 05:00PM -
Sri Subrahmanya Abhishekam
25 Nov 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
25 Nov 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
26 Nov 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
26 Nov 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
26 Nov 2019 07:00PM -
Sri Hanuman Puja
27 Nov 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
27 Nov 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
28 Nov 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
28 Nov 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
29 Nov 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
29 Nov 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
29 Nov 2019 10:30AM -
Sri Maha Lakshmi Abhishekam
29 Nov 2019 10:30AM -
Parvathi Devi Abhishekam
30 Nov 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
30 Nov 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
30 Nov 2019 10:30AM -
Navagraha Abhishekam
30 Nov 2019 10:30AM -
Sri Venkateswara Abhishekam
30 Nov 2019 05:00PM -
Sri Hanuman Puja
01 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
01 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
01 Dec 2019 03:00PM - 05:00PM
Bhagwat Katha
02 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
02 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
03 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
03 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
03 Dec 2019 07:00PM -
Sri Hanuman Puja
04 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
04 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
05 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
05 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
06 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
06 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
06 Dec 2019 10:30AM -
Sri Maha Lakshmi Abhishekam
06 Dec 2019 10:30AM -
Parvathi Devi Abhishekam
07 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
07 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
07 Dec 2019 10:30AM -
Navagraha Abhishekam
07 Dec 2019 10:30AM -
Sri Venkateswara Abhishekam
07 Dec 2019 05:00PM -
Sri Hanuman Puja
07 Dec 2019 06:00PM -
Devi Chowki
08 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
08 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
08 Dec 2019 10:30AM -
Sri Rama Maha Abhishekam
08 Dec 2019 03:00PM - 05:00PM
Bhagwat Katha
08 Dec 2019 05:00PM -
Bhagavati Puja
09 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
09 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
10 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
10 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
10 Dec 2019 07:00PM -
Sri Hanuman Puja
11 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
11 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
12 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
12 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
13 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
13 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
13 Dec 2019 10:30AM -
Sri Maha Lakshmi Abhishekam
13 Dec 2019 10:30AM -
Parvathi Devi Abhishekam
14 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
14 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
14 Dec 2019 10:30AM -
Navagraha Abhishekam
14 Dec 2019 10:30AM -
Sri Venkateswara Abhishekam
14 Dec 2019 10:30AM -
Sri Hanuman Abhishekam
14 Dec 2019 05:00PM -
Sri Hanuman Puja
15 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
15 Dec 2019 09:30AM -
Sri Rudram
15 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
15 Dec 2019 03:00PM - 05:00PM
Bhagwat Katha
16 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
16 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
17 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam
17 Dec 2019 10:00AM -
Sri Shiva Abhishekam
17 Dec 2019 07:00PM -
Sri Hanuman Puja
18 Dec 2019 09:30AM -
Sri Ganesha Abhishekam

Cultural Events

07 Dec 2019 07:00PM - 09:00PM
Ekantha Seva Concert By Maya Santhanam
04 Jan 2020 07:00PM - 09:00PM
Ekantha Seva Concert By Chicago Hindustani Rasik Mandal
01 Feb 2020 07:00PM - 09:00PM
Ekantha Seva Concert

Humanitarian Events

01 Dec 2019 11:00AM - 01:00PM
Free Health Screening
10 Dec 2019 11:45AM -
Food Services for the Homeless
05 Jan 2020 11:00AM - 01:00PM
Free Health Screening
14 Jan 2020 11:45AM -
Food Services for the Homeless
02 Feb 2020 11:00AM - 01:00PM
Free Health Screening
11 Feb 2020 11:45AM -
Food Services for the Homeless

VSC Schedule

07 Dec 2019 11:00AM - 12:15PM
The Fragrance of Vedanta
04 Jan 2020 11:00AM - 12:15PM
The Fragrance of Vedanta
01 Feb 2020 11:00AM - 12:15PM
The Fragrance of Vedanta

Yoga Sessions

18 Nov 2019 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
20 Nov 2019 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
23 Nov 2019 08:30AM - 10:30PM
Hatha Yoga Class
25 Nov 2019 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
27 Nov 2019 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
30 Nov 2019 08:30AM - 10:30PM
Hatha Yoga Class
02 Dec 2019 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
04 Dec 2019 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
07 Dec 2019 08:30AM - 10:30PM
Hatha Yoga Class
09 Dec 2019 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
11 Dec 2019 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
14 Dec 2019 08:30AM - 10:30PM
Hatha Yoga Class
16 Dec 2019 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
18 Dec 2019 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
21 Dec 2019 08:30AM - 10:30PM
Hatha Yoga Class
23 Dec 2019 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
25 Dec 2019 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
28 Dec 2019 08:30AM - 10:30PM
Hatha Yoga Class
30 Dec 2019 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
01 Jan 2020 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
04 Jan 2020 08:30AM - 10:30PM
Hatha Yoga Class
06 Jan 2020 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
08 Jan 2020 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
11 Jan 2020 08:30AM - 10:30PM
Hatha Yoga Class
13 Jan 2020 07:00PM - 09:00PM
Hatha Yoga Class
© 2018 Hindu Temple of Greater Chicago